Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2011

Begripsbepaling

 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die de online software van SimpleNotes gebruikt.
 • SimpleNotes: de producent van SimpleNotes. Een dienst te weten online administratie software voor musici.

Aard van de dienst

SimpleNotes software biedt de mogelijkheid inkomsten van werkzaamheden en de bonnen van uitgaven te administreren en te ordenen.
Functionaliteit:
 • Overzicht over aantallen, bedragen en aard van optredens.
 • Inzicht in openstaande betalingen: bedrag, van wie, hoe lang openstaand.
 • Kilometeradministratie en overzicht van de kilometervergoedingen.
 • Optredens kunnen worden samengevoegd op een factuur.
 • Facturen kunnen geprint of gemaild worden.
 • De bedragen en de bedrijven van bonnen kunnen gesorteerd ingevoerd worden.
 • Overzicht over alle locaties en opdrachtgevers.
 • Een overzicht van ingevoerde optredens, bonnen voor accountant of belastingdienst kunnen per mail verstuurd worden.

Gegevens

 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de invoer, SimpleNotes neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens.
 • SimpleNotes spant zich in om de ingevoerde gegevens nauwkeurig te verwerken. Desondanks zou het kunnen gebeuren dat er een fout in de software zit. In dat geval kan Gebruiker dat melden aan SimpleNotes.
  SimpleNotes zal de fout dan zo spoedig mogelijk herstellen.
 • Aan berekeningen door SimpleNotes gemaakt kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Gebruiker blijft, ook van rechtswege, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van aan accountant en of belastingdienst geleverde gegevens.
 • Gebruiker accepteert de mogelijkheid dat gegevens van maximaal 1 dag opnieuw ingevoerd moeten worden omdat door een technisch probleem data verloren zijn gegaan. In dat geval wordt de meest recente back-up teruggezet. Deze is maximaal een dag oud.
 • Gebruiker kan aan het verlies van deze data geen rechten ontlenen.

Gebruik

 • Gebruiker zal de software op de daartoe bedoelde wijze gebruiken.
 • Gebruiker zal niet pogen de software te vernielen of vast te laten lopen of anderszins schade aan te richten, noch pogen opzettelijk gegevens te doen verdwijnen.
 • Indien zulks aantoonbaar wel is geschied, is SimpleNotes gerechtigd met onmiddellijke ingang Gebruiker de toegang tot de software ontzeggen.
 • SimpleNotes zal bij dergelijk misbruik tevens gerechtelijke stappen ondernemen en schadevergoeding eisen.

Aanvang en duur van het gebruik van de software

 • De eerste maand is het gebruik van de software gratis. Dit is een proefperiode.
 • Voor het einde van de proefperiode informeert SimpleNotes Gebruiker dat de proefperiode voorbij is en stelt hem op de hoogte van het restant van het kwartaalbedrag.
 • Gebruiker start een abonnement op SimpleNotes door dat restant kwartaalbedrag op de rekening van over te maken.
 • Het abonnement is voor onbepaalde tijd.
 • Het abonnement wordt schriftelijk door Gebruiker opgezegd per mail met ontvangstbevestiging aan de webbeheerder.
 • Het abonnement eindigt ook, minstens tijdelijk, als Gebruiker niet betaalt voor een nieuwe periode. Inloggen is dan niet meer mogelijk.
 • Eventueel, d.m.v. een verzoek per mail aan SimpleNotes, is het mogelijk na beëindiging van het abonnement wegens niet betalen, het abonnement opnieuw op te starten en beschikking te krijgen over de oude reeds ingevoerde gegevens. Daartoe dient de gehele niet betaalde periode alsnog betaald te worden, als zou het abonnement normaal voortgezet zijn.
 • SimpleNotes is echter niet verplicht de gegevens van een verlopen abonnement te bewaren (zie vorige punt) en is gerechtigd daar haar eigen beleid in te voeren.

Betaling

 • Betaling geschiedt per kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) in de eerste 14 dagen van een nieuw kwartaal.
 • De eerste betaling betreft, als dat van toepassing is, de maandbedragen tot een nieuw kwartaal met aftrek van de gratis proefperiode naar beneden afgerond op een hele maand.
 • Betaling geschiedt daarna via automatische incasso. SimpleNotes stelt Gebruiker per mail op de hoogte van de procedure.
 • Gebruiker heeft altijd de mogelijkheid het automatisch geïncasseerde kwartaalbedrag terug te vorderen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de toegang tot de software.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van SimpleNotes voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SimpleNotes van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van SimpleNotes is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Gebruiker onder deze Overeenkomst per jaar verscholdigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
 • Aansprakelijkheid van SimpleNotes voor indirecte schade is uitgesloten.
 • Buiten de in dit artikel lid 1 genoemde gevallen rust op SimpleNotes geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 • De aansprakelijkheid van SimpleNotes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker SimpleNotes onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SimpleNotes ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SimpleNotes in staat is adequaat te reageren.
 • SimpleNotes is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SimpleNotes meldt.